Privacyverklaring Geert van de Ven fotografie

 

Privacyverklaring Geert van de Ven fotografie.

InleidingVerantwoordelijke


De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Geert van de Ven
Fotostudio Geert van de Ven
Van Broekhuijsenstraat 19
6511 PE Nijmegen

www.geertvandeven.com
www.pasfotoplus.nl
www.fotogeert.nl

Kvk nr: 09138216


Persoonsgegevens die worden verwerkt


Fotostudio Geert van de Ven verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • pasfoto
 • klantnummer
 • factuurnummer

Verwerkingsgrond


 1. Fotostudio Geert van de Ven verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
 2. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 3. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Fotostudio Geert van de Ven met betrokkene heeft gesloten;
 4. Fotostudio Geert van de Ven een wettelijke verplichting dient na te komen
 5. een gerechtvaardigd belang van Fotostudio Geert van de Ven,waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Fotostudio Geert van de Ven aan betrokkene.

Verwerkingsdoel


De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen


Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt. De verwerking gebeurd handmatig en uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden.


Delen van persoonsgegevens met derden


Fotostudio Geert van de Ven verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fotostudio Geert van de Ven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Bewaarduur van persoonsgegevens


Fotostudio Geert van de Ven zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
[x]Wettelijke grondslag: Fotostudio Geert van de Ven houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
[x]Marketingdoeleinden: 5 jaar
[x]Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 1 jaar
[x]Telefonisch contact: 5 jaar
[x]Informeren over wijzigingen van diensten: 5 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Fotostudio Geert van de Ven of door middel van telefoon of e-mail. Fotostudio Geert van de Ven zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.


Gebruik van cookies op website


Fotostudio Geert van de Ven gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


Beveiliging van de door Fotostudio Geert van de Ven vastgelegde persoonsgegevens


Fotostudio Geert van de Ven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Fotostudio Geert van de Ven. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Fotostudio Geert van de Ven onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Fotostudio Geert van de Ven meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Fotostudio Geert van de Ven onverwijld contact op met deze betrokkenen.
Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Fotostudio Geert van de Ven via e-mail


Intrekken toestemming


U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Fotostudio Geert van de Ven schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.


About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.